Pagina Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  Privacy Policy

  Privacy verklaring

  Privacyverklaring van Exposure Systems Nederland BV gevestigd en kantoorhoudende te Elst, ingeschreven onder nummer 66237645 bij de Kamer van Koophandel in Gelderland.

  Exposure Systems Nederland BV verzamelt verschillende gegevens bij het gebruik van de website https://exposure-systems.com en tijdens het registratie- of aanmeldproces. Voorop staat dat Exposure Systems Nederland BV goed en zorgvuldig omgaat met de privacy van gebruikers. In dit Privacy Statement wordt uitgebreid uitgelegd hoe Exposure Systems Nederland BV omgaat met de Privacy van Gebruikers.

  Persoonsgegevens

  Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijke persoon kan identificeren. Een persoon is identificeerbaar als direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, kan worden vastgesteld. Direct identificeerbare gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct tot een persoon herleidbaar zijn, maar met behulp van andere gegevens, vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Een IP-adres kan hier bijvoorbeeld onder vallen.

  Persoonlijke gegevens verzamelen

  Tijdens het registratieproces voor het aanvragen van een offerte of het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens in te voeren.

  Na registratie slaan wij de door u verstrekte persoonsgegevens op via de door u gekozen gebruikersnaam. We vragen je de volgende gegevens in te vullen:

  o je naam

  o je e-mailadres

  o je telefoonnummer

  Doel verwerking persoonsgegevens

  Je persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

  o Het beheren van je registratie. Wij bewaren uw gegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren;

  o Het doen van leveringen en bestellingen van onze producten en diensten;

  o Het innen van vorderingen door derden;

  o Het verzorgen van het transport van te leveren goederen;

  o Het behandelen van geschillen;

  o Indien u hiervoor uw ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, worden de gegevens verwerkt om u te informeren over producten, diensten en acties in de ruimste zin van het woord van Exposure Systems Nederland BV.

  Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt wanneer dit gerechtvaardigd is:

  • In het belang van de veiligheid van de Staat;
  • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
  • Voor belangrijke economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare organen
  • Om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen;
  • Om toezicht te houden op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn vastgesteld voor het onderzoeken en vervolgen van strafbare feiten of voor zwaarwegende economische en financiële belangen van de staat en andere overheidsorganen.

  Bewaartermijn

  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard, tenzij het noodzakelijk is om uw gegevens langer te bewaren om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht van Exposure Systems Nederland BV.

  Ontvangers van uw gegevens

  Uw persoonsgegevens worden door ons verstrekt aan de volgende categorieën ontvangers:

  o Degenen die belast zijn met of noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

  o Degenen die belast zijn met of noodzakelijkerwijs betrokken zijn bij de communicatie met de gebruiker.

  o Anderen, indien de gebruiker ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking.

  o Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Exposure Systems Nederland BV;

  o Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) voor statistische of historische doeleinden worden verwerkt.

  De aan deze ontvangers verstrekte gegevens worden verwijderd op verzoek van de gebruiker of uiterlijk één jaar nadat de relatie tussen Exposure Systems Nederland BV en deze ontvangers is verbroken.

  Doorgifte naar andere landen

  Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten Europa.

  Verzet en correctie

  U kunt kosteloos en zonder opgaaf van reden bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te sturen naar info@exposure-systems.com 

  Exposure Systems Nederland BV zal het gebruik op eerste verzoek beëindigen. In alle andere gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden door een e-mail te sturen naar info@exposure-systems.com

  Exposure Systems Nederland BV zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het verzet gerechtvaardigd is. In dat geval zal Exposure Systems Nederland BV de verwerking beëindigen. Voor een ongegrond verzet kan Exposure Systems Nederland BV een vergoeding in rekening brengen die is opgenomen in ‘Besluit kostenvergoeding betrokkene’ ‘Wbp’ ‘.

  Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u Exposure Systems Nederland BV verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar info@exposure-systems.com

  Exposure Systems Nederland BV zal u binnen vier weken per e-mail laten weten in hoeverre zij aan het correctieverzoek kan voldoen. Correctie vindt plaats indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt of anderszins worden verwerkt in strijd met een voorschrift van de ” Wbp ” of een andere wet.

  Beveiliging van persoonsgegevens

  Exposure Systems Nederland BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen volgens standaarden van techniek om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen.

  Cookies

  Exposure Systems Nederland BV kan gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw (mobiele) apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de website. Exposure Systems Nederland BV gebruikt cookies ook om persoonlijke gegevens op te slaan wanneer u de website gebruikt. De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren of u om toestemming te vragen telkens wanneer een server een cookie op uw computer wil plaatsen. Als u het plaatsen van cookies niet toestaat, kan dit gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van de website of kan het zijn dat bepaalde delen van de site niet voor u toegankelijk zijn.

  Privacyverklaring wijzigen

  Het is mogelijk dat er wijzigingen worden aangebracht in deze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is gepubliceerd op de website www.exposure-systems.com. Deze versie is van 28 april 2023.

  Scroll naar boven