Pagina Inhoud
  Add a header to begin generating the table of contents

  Algemene Voorwaarden

  Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap EXPOSURE SYSTEMS NEDERLAND B.V. gevestigd te (6673DE) Andelst, at Industrieweg 10, hierna te noemen: Exposure Systems.

  1 Toepasselijkheid 

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Exposure Systems en alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen met Exposure Systems. De wederpartij van Exposure Systems wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met: de opdrachtgever.

  1.2 Exposure Systems wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

  2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

  2.1 Aanbiedingen en offertes van Exposure Systems zijn vrijblijvend tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

  2.2 Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, maat- en gewichtsopgaven, prijzen of andere indicaties welke Exposure Systems verstrekt binden Exposure Systems niet. Deze hebben slechts het karakter van een aanduiding bij benadering.

  2.3 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat een bestuurder van Exposure Systems of een door Exposure Systems daartoe bijzonder gevolmachtigde de bestelling c.q. opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd dan wel door ondertekening van de aanbieding of offerte afkomstig van Exposure Systems door opdrachtgever wanneer deze de strekking heeft om als schriftelijke vastlegging van de met opdrachtgever gemaakte afspraken te dienen. Wanneer partijen dit nalaten, maar de opdrachtgever instemt dat Exposure Systems een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht, wordt de inhoud van de aanbieding of offerte geacht tussen partijen te zijn overeengekomen.

  2.4 Meer- of minderwerk bindt Exposure Systems pas nadat deze schriftelijk door Exposure Systems zijn bevestigd.

  3 Prijzen en zekerheidstelling 

  3.1 Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de zaken als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij in de aanbieding of offerte dan wel orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  3.2 Exposure Systems is gerechtigd om voor of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven prijzen in geval van nadien ingetreden wijzigingen in kostprijsbepalende factoren met inachtneming van de gewijzigde bedragen te verhogen.

  3.3 Indien de prijzen voor of bij het sluiten van de overeenkomst niet zijn vastgesteld, zijn de door de opdrachtgever verschuldigde prijzen de in de prijslijsten van Exposure Systems vermelde prijzen die gelden op de dag der levering c.q. de dag van voltooiing van het werk of de dienst.

  3.4 Exposure Systems is gerechtigd van de opdrachtgever vooruitbetaling of tot het nakomen van de betalingsverplichting van de opdrachtgever voldoende zekerheid of aanvulling van gestelde zekerheid te verlangen en leveringen op te schorten tot de opdrachtgever genoegzaam zekerheid voor betaling heeft verstrekt. Exposure Systems is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever door deze vertraging te lijden schade.

  4 Uitvoering van de overeenkomst, levering, afwijkingen en deugdelijkheid 

  4.1 Exposure Systems is gehouden de opdracht naar beste kunnen en zorgvuldig uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. Exposure Systems is gerechtigd om de opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren. Exposure Systems is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever dan wel een door deze ingeschakelde derde verstrekte teksten (inhoudelijk of taalkundig) en beeldmateriaal noch voor de deugdelijkheid van de daarbij gebruikte digitale bestanden/gegevensdragers. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat eventueel benodigde vergunningen zijn verleend en dat ter zake van alle overige wettelijke of andere vereisten is voldaan.

  4.2 Opdrachtgever is gehouden de door Exposure Systems ter controle ter beschikking gestelde (druk)proeven zorgvuldig en omgaand op fouten en gebreken te controleren en zijn oordeel aan Exposure Systems te doen toekomen. Goedkeuring van de proeven dan wel het nalaten om tijdig aan de controleverplichting te voldoen, geldt als erkenning dat Exposure Systems de proeven voorafgaande daarmee verbonden werkzaamheden overeenkomstig de opdracht heeft uitgevoerd.

  4.3 Exposure Systems zal zich inspannen binnen de aangegeven termijn de opdracht uit te voeren, doch is niet gehouden om binnen die termijn de opdracht te hebben volbracht. Een opgegeven leveringstermijn geldt steeds als streeftermijn en is enkel indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  4.4 Overschrijding van een leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, tot opschorting of niet nakoming van diens verplichtingen of tot ontbinding van de overeenkomst van opdracht.

  4.5 Exposure Systems is gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te leveren. In het laatste geval is Exposure Systems gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening te brengen en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de opdrachtgever niet wordt betaald en/of de opdrachtgever aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of eerdere overeenkomsten niet voldoet, is Exposure Systems gerechtigd om de overeenkomst(en) voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtgever, te ontbinden met behoud van het recht van Exposure Systems op schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden.

  4.6 Als datum van levering wordt aangemerkt de dag van verzending van de zaken dan wel de dag van in kennisstelling als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

  4.7 Indien is overeengekomen dat Exposure Systems voor transport van de zaken zorg draagt, zullen deze, indien de plaats van aflevering niet expliciet is vastgelegd, door Exposure Systems bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden gezonden naar het bij Exposure Systems bekende adres van de opdrachtgever. De zaken reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever ook indien de opdracht tot vervoer door of namens Exposure Systems wordt gegeven. Tenzij de opdrachtgever Exposure Systems tijdig verzoekt de zaken tijdens het vervoer voor rekening van de opdrachtgever te verzekeren, reizen de zaken onverzekerd. De opdrachtgever is verplicht de zaken, na aankomst van het vervoermiddel, zo snel mogelijk te lossen.

  4.8 Indien niet is overeengekomen dat Exposure Systems de zaken zal (doen) bezorgen, is de opdrachtgever verplicht om de zaken binnen twee dagen nadat zij door Exposure Systems in kennis is gesteld dat deze ter afname gereed staan af te (laten) halen bij het bedrijf van Exposure Systems te Aalten dan wel het door Exposure Systems aan te wijzen distributiecentrum of de door Exposure Systems aan te wijzen fabriek.

  4.9 Indien de opdrachtgever verzuimt de zaken op de in lid 7 of 8 genoemde momenten in ontvangst te nemen c.q. af te halen geraakt de opdrachtgever reeds daardoor in verzuim. Exposure Systems is dan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan. De opdrachtgever is verplicht aan Exposure Systems de opslagkosten volgens het bij Exposure Systems gebruikelijke dan wel het aan Exposure Systems in rekening gebrachte tarief te vergoeden. De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van deze zaken te weigeren wegens nog niet plaatsgehad hebbende levering.

  4.10 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 5.000 eenheden:10% – oplage van 5.000 en meer: 5%.

  4.11 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

  4.12 De opdrachtgever is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt en met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.

  4.13 Indien niet terstond -uiterlijk binnen 48 uur- na aflevering van de zaken over de afgeleverde hoeveelheid schriftelijk wordt gereclameerd, geldt dat de op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermelde hoeveelheden als juist zijn erkend. Indien de opdrachtgever bij het in lid 8 bedoelde onderzoek en controle gebreken en/of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan Exposure Systems te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen Exposure Systems terzake van die tekortkomingen.

  4.14 Het bepaalde in dit artikel geldt ook voor opdrachten die omvatten het (de)monteren of vervoeren van zaken.

  5 Eigendomsovergang en -voorbehoud, risico en pandrechten 

  5.1 Behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de opdrachtgever overgaan op het in artikel 4 bedoelde tijdstippen van levering.

  5.2 Onverminderd het vorenstaande zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment dat de zaken het bedrijf van Exposure Systems te Aalten dan wel het door Exposure Systems aangewezen distributiecentrum of de fabriek hebben verlaten.

  5.3 a. Exposure Systems behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Exposure Systems in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Exposure Systems geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Exposure Systems tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens Exposure Systems. b. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder in sub f bepaalde. c. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt Exposure Systems zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Exposure Systems dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de opdrachtgever mocht hebben. Exposure Systems is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de opdrachtgever op te treden. De opdrachtgever verplicht zich op verzoek van Exposure Systems aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen. d. De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Exposure Systems te bewaren. De opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Exposure Systems op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Exposure Systems te kennen geeft dit te wensen, door de opdrachtgever aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Exposure Systems tegen de opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing. e. Indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Exposure Systems tekortschiet of Exposure Systems goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Exposure Systems gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. f. Het is de opdrachtgever toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de opdrachtgever verplicht van zijn opdrachtgevers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel. g. De opdrachtgever verbindt zich, vorderingen die hij tegen zijn opdrachtgevers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exposure Systems. De opdrachtgever verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Exposure Systems de wens daartoe te kennen geeft, aan Exposure Systems te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de opdrachtgever. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing. h.Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Exposure Systems op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de opdrachtgever bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Exposure Systems, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, aan Exposure Systems verschuldigd is en zal worden. De laatste twee volzinnen van lid 3c zijn van toepassing.

  5.4 Alle zaken, documenten, waardepapieren en gelden die Exposure Systems of een derde voor haar uit welken hoofde en met welke bestemming ook van of voor de opdrachtgever onder zich heeft of krijgt en alle vorderingen die de opdrachtgever uit welken hoofde ook op Exposure Systems heeft of krijgt, strekken Exposure Systems tot pand voor al hetgeen zij, uit welken hoofde ook, van de opdrachtgever te vorderen heeft of zal hebben. Dit pandrecht zal geacht worden te zijn tot stand gekomen telkens op het moment waarop Exposure Systems of een derde voor haar die zaken, documenten, waardepapieren en gelden onder zich krijgt respectievelijk op het moment waarop de vorderingen ontstaan.

  5.5 Na het voltooien van de opdracht zal Exposure Systems niet gehouden zijn tot enige bewaarplicht met betrekking tot de bij de opdracht behorende voortbrengselen.

  6 Matrijzen, vormen, halffabrikaten, productiemiddelen, hulpgereedschappen e.d. 

  6.1 Alle door Exposure Systems in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken zoals matrijzen, vormen, halffabrikaten, productiemiddelen, hulpgereedschappen e.d. dan wel geheel of ten dele naar aanwijzing van Exposure Systems vervaardigd, waarvoor opdrachtgever de overeengekomen kosten heeft betaald, blijven eigendom van Exposure Systems, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Exposure Systems is niet gehouden deze zaken aan de opdrachtgever af te geven of te bewaren.

  6.2 De door opdrachtgever betaalde vervaardigingskosten dienen te worden beschouwd als zijnde integraal onderdeel uitmakende in de totale kosten die gemoeid zijn met de opdracht.

  7 Kwaliteit en reclames 

  7.1 Exposure Systems staat er niet voor in dat door Exposure Systems verkochte zaken, verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen dan wel aanwenden, ook niet indien dat doel aan Exposure Systems kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

  7.2 De opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd, opgeleverd of verricht niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij Exposure Systems daarvan niet binnen acht dagen nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of behoren te ontdekken, schriftelijk in kennis heeft gesteld en in ieder geval nadat zes maanden na aflevering van de zaken, oplevering van het werk c.q. de voltooiing van de diensten zijn verstreken.

  7.3 Een reclame betreffende geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden dan wel verleende diensten beïnvloedt niet de verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van eerdere of nog te verrichten leveranties of prestaties en geven de opdrachtgever niet het recht de betaling van de vordering van Exposure Systems op te schorten.

  8 Garantie 

  8.1 Van iedere garantie op door Exposure Systems geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten: normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering door UV invloed of weersomstandigheden), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of tengevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.

  8.2 Op de door Exposure Systems verkochte en geleverde zaken waarop fabrieksgarantie wordt verleend zijn uitsluitend de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.

  8.3 Voor de overige door Exposure Systems verkochte en geleverde zaken gelden de navolgende garantievoorwaarden: a. Exposure Systems garandeert uitsluitend geleverde nieuwe zaken gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van aflevering. b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos vervangen, repareren of herstellen dan wel het terugbetalen van de in rekening gebrachte prijs -zulks naar keuze van Exposure Systems- van de defecte zaak of het defecte onderdeel, voor zoveel het defect is te wijten aan ondeugdelijke materialen of constructie. c. Geen aanspraak op enigerlei garantie bestaat indien de door Exposure Systems geleverde zaak door de opdrachtgever c.q. een derde niet in overeenstemming met de handleiding of instructies van Exposure Systems dan wel overigens onjuist of onoordeelkundig is gemonteerd of ingebouwd dan wel -indien een vrijgave van de door Exposure Systems geleverde zaak is vereist -het betreffende vrijgavedocument niet door de betreffende opdrachtgever c.q. derde aan Exposure Systems wordt getoond. d. De aanspraak op garantie vervalt indien: 1. de opdrachtgever niet onverwijld na het constateren van het defect Exposure Systems daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen acht dagen nadat bij Exposure Systems is gereclameerd, Exposure Systems in de gelegenheid stelt het defect te constateren en te verhelpen; 2. de opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Exposure Systems om de defecte zaak of het defecte onderdeel franco naar Exposure Systems te zenden; 3. de opdrachtgever of derden -zonder voorkennis en toestemming van Exposure Systems- werkzaamheden hebben verricht aan de door Exposure Systems geleverde of bewerkte zaak, ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan; 4. het defect het gevolg is van onoordeelkundig gebruik, onvoldoende onderhoud, slijtage of beschadiging; 5. de zaak niet in overeenstemming met zijn bestemming is c.q. wordt gebruikt; 6. het defect het gevolg is van: – de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen – in overleg met opdrachtgever gebruikte materialen, respectievelijk zaken – materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.

  8.4 a. Exposure Systems garandeert de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de dag van voltooiing van de werkzaamheden. b. De garantie strekt zich enkel uit tot het kosteloos verhelpen van binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen. c. Geen garantie wordt verstrekt op noodreparaties en op voorlopige reparaties.

  9 Overmacht 

  9.1 Van overmacht aan de zijde van Exposure Systems is sprake, indien Exposure Systems verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, terrorisme, molest, brand, waterschade, overstroming, epidemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, beslaglegging, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, gebrek aan materialen, grond- en hulpstoffen, defecten aan transportmiddelen en vervoersbelemmeringen, alles zowel in het bedrijf van Exposure Systems als van haar leveranciers en degenen die met opslag of transport zijn belast en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Exposure Systems ontstaan.

  9.2 Een overeengekomen (af)leveringstermijn of termijn voor de uitvoering van werkzaamheden of diensten wordt verlengd met de periode, gedurende welke Exposure Systems door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen c.q. uitvoering te geven.

  9.3 Indien door overmacht de aflevering of de uitvoering van werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, zijn zowel Exposure Systems als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst -voor het niet uitgevoerde gedeelte- te ontbinden met inachtneming van het in lid 4 bepaalde.

  9.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, zal de opdrachtgever het reeds geleverde gedeelte van de zaken behouden c.q. het reeds verrichte gedeelte van de werkzaamheden/diensten in ontvangst nemen c.q. accepteren en de daarvoor verschuldigde prijs voldoen tenzij de opdrachtgever aantoont dat het reeds afgeleverde gedeelte van de zaken c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. diensten door de opdrachtgever niet (meer) doeltreffend kan worden gebruikt of benut ten gevolge van het niet afleveren van de resterende zaken c.q. het niet verrichten van de resterende werkzaamheden c.q. diensten. In dit laatste geval heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering c.q. werkzaamheden of diensten meer dan twaalf maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder de verplichting om hetgeen reeds geleverd c.q. verricht was, voor rekening en risico van de opdrachtgever, naar Exposure Systems terug te zenden c.q. de waarde daarvan te vergoeden.

  10 Industriële en intellectuele eigendomsrechten 

  10.1 Exposure Systems behoudt de industriële en intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs- en modelrechten, met betrekking tot de door haar verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties, modellen, ontwerpen, schetsen, schema’s e.d. Deze mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden, in welke vorm dan ook, worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt of worden vermenigvuldigd. Op een daartoe door Exposure Systems gedaan verzoek dienen zij onverwijld te worden teruggegeven.

  10.2 Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde zal de opdrachtgever zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, een boete van € 10.000,– verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Exposure Systems tot het vorderen van volledige schadevergoeding met rente en kosten. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van eventueel verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

  10.3 Exposure Systems is in het kader van een opdracht niet gehouden om te onderzoeken- en niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van auteurs- of modelrechten, octrooien, licenties en/of andere rechten van intellectuele eigendom van derden als gevolg van gebruik van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen e.d. De opdrachtgever vrijwaart Exposure Systems terzake aanspraken van derden op grond van (vermeende) inbreuk op deze rechten.

  10.4 Exposure Systems is te allen tijde gerechtigd het door haar in het kader van een opdracht vervaardigde werk voor opdrachtgever te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie tenzij zwaarwegende- en voor Exposure Systems kenbare belangen dit beletten.

  11 Facturering en betaling 

  11.1 Exposure Systems is gerechtigd tot facturering ook na iedere deellevering of gedeeltelijke uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of diensten.

  11.2 Exposure Systems is gerechtigd, bij (overeengekomen) aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van alle voor de gehele opdracht gemaakte kosten, zoals die van film, matrijzen en (druk)proeven e.d.

  11.3 De opdrachtgever is verplicht de in rekening gebrachte prijs binnen 30 dagen dan wel binnen 8 dagen minus 2% betalingskorting na factuurdatum zonder enige aftrek, korting of verrekening te voldoen.

  11.4 De in rekening gebrachte prijs is evenwel, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, te allen tijde terstond opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

  11.5 De opdrachtgever is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn.

  11.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

  11.7 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij bovendien de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten belopen tenminste 15% van de nog verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 250,–. Exposure Systems is slechts gehouden de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die het in de voorafgaande zin bedoelde percentage en bedrag te boven gaan.

  11.8 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  12 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

  12.1 Behoudens wat betreft de verplichting van Exposure Systems uit hoofde van de in artikel 7 aangeduide garantie is Exposure Systems niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de opdrachtgever of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit met Exposure Systems gevoerde onderhandelingen, een met Exposure Systems aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van Exposure Systems, een door Exposure Systems gedaan beroep op overmacht of een door Exposure Systems geleverde of herstelde c.q. bewerkte zaak of verleende dienst of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij a. Exposure Systems terzake schadeverzekerd is en die verzekering tot uitkering overgaat; in dat geval is de aansprakelijkheid in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder die verzekering wordt uitbetaald; b. de opdrachtgever of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van één of meer bestuurders van Exposure Systems.

  12.2 Opdrachtgever vrijwaart Exposure Systems voor alle schade die mocht ontstaan doordat opdrachtgever niet adequaat heeft zorg gedragen voor eventueel benodigde vergunningen dan wel door deze niet aan andere wettelijke of andere vereisten is voldaan.  

  12.3 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven beperking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door Exposure Systems te betalen bedrag terzake van schadevergoeding -inclusief boetes- nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de opdrachtgever uit hoofde van de betreffende bestelling of opdracht waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan Exposure Systems heeft betaald c.q. verschuldigd is. In alle gevallen blijft echter gelden dat Exposure Systems nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade en gevolgschade waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

  12.4 In alle gevallen waarin Exposure Systems een beroep op het in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop doen, als was het in dit artikel bepaalde door de betrokken werknemer(s) bedongen.

  12.5 De opdrachtgever zal Exposure Systems op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op Exposure Systems terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten.

  13 Ontbinding 

  13.1 Exposure Systems kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden -zonder tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van Exposure Systems schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen – ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de opdrachtgever (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de opdrachtgever door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

  13.2 In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de opdrachtgever aan Exposure Systems verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar.

  14 Hoofdelijkheid 

  14.1 Indien de opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Exposure Systems voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

  15 Verbod overdracht en verpanding rechten en/of verplichtingen 

  15.1 De opdrachtgever kan rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst met Exposure Systems alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Exposure Systems overdragen aan, respectievelijk doen overnemen door een derde.

  15.2 Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan vorderingen van opdrachtgever op Exposure Systems, uit welken hoofde ook, aan een derde te verpanden tenzij Exposure Systems daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Exposure Systems kan de toestemming onder voorwaarden verlenen.

  16 Geheimhouding 

  16.1 De opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van deze overeenkomst noodzakelijk is of de opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.

  17 Verval vorderingsrechten

  17.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten van opdrachtgever jegens Exposure Systems uit hoofde van of samenhangend met een bestelling of opdracht -waartoe te rekenen vorderingen tot vergoeding van schade en/of boetes- in ieder geval twee jaar na de dag waarop de betreffende geleverde zaak, verrichte werkzaamheid en/of verleende dienst waarmee de vordering verband houdt aan opdrachtgever is gefactureerd tenzij binnen deze termijn de vordering(en) bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt.

  18 Conversie en bepalingen die van kracht blijven 

  18.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is. 18.2 Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht, die daarvoor naar hun aard bestemd zijn.

   

  19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

  19.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Exposure Systems en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten.

  19.2 Alle geschillen, geen uitgezonderd, welke naar aanleiding van door deze voorwaarden beheerste verhoudingen tussen partijen mochten ontstaan, zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de rechtbank sector kanton te boven gaan, worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank te Zutphen met dien verstande dat Exposure Systems ook bevoegd is het geschil aan te brengen bij de bevoegde rechter in het rechtsgebied waar de opdrachtgever is gevestigd. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

  Scroll naar boven